• Najbliži grad
Svi gradovi

Uslovi Korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.mojkutak.net i pripadajućih sadržaja (uključujući www.mojkutak.net/blog/ i mobilne aplikacije stranice www.mojkutak.net ), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Laički rečeno

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovoj stranici i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranice www.mojkutak.net smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da www.mojkutak.net ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.
Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga www.mojkutak.net, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Jezikom advokata, sudija i pravnih organa

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja stranice www.mojkutak.net, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. www.mojkutak.net zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Moj Kutak stranica nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na www.mojkutak.net

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju www.mojkutak.net pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao uopšteno i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt www.mojkutak.net treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača mojkutak.net (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem mojkutak.net nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i uopšteno zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

mojkutak.net ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Izuzetak nekad ubuduće “mogu biti a ne moraju” objave u kategoriji nekretnina i servisa/usluga, unutar kojih se može naplaćivati naknada za aktivaciju, ali naglašavamo da takva naknada ne postoji u drugim kategorijama.

Korisnicima mojkutak.net se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da mojkutak.net na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je MOJ KUTAK na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

MOJ KUTAK je vlasnik virtualnog prostora www.mojkutak.net i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga MOJ KUTAK i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da mojkutak.net, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta mojkutak.net.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice mojkutak.net, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. mojkutak.net podržava zaštitu i privatnost ličnih podataka (ime i prezime možete zamijeniti na stranici “Profil” vašim korisničkim imenom koji ćete upotrebljavati na našoj stranici, tako da će drugi korisnici vidjeti samo vaše ime koje koristite za prikaz na stranici, dok će vaše pravo ime biti skriveno, e-mail možete unijeti po želji na svoju odgovornost ako želite da vas više ljudi može lakše kontaktirati, broj telefona je obavezan na našoj stranici jer je to jedan od osnovnih načina da vas potencijalni klijent kontaktira, i pristankom da objavite oglas na našoj stranici, slažete se i sa tim da će vaš broj biti vidljiv i dostupan svim posjetiteljima vašeg profila na mojkutak.net stranici).
Ukoliko ne želite unijeti broj telefona da bude javan, unesite samo nule.

U svrhu oglašavanja na web sajtu mojkutak.net, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na mojkutak.net daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač mojkutak.net, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se mojkutak.net i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

mojkutak.net garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim stranama, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

mojkutak.net garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju mojkutak.net može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vode administratori stranice, koji se obavezuju da čuvaju privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika smo ovlašteni proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice mojkutak.net ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu mojkutak.net dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Putem ovog emaila [email protected] možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili dostavu informacija posjedovanih podataka.

mojkutak.net ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.
mojkutak.net potražuje obavezan unos lokacije regije i grada korisničkog oglasa i obavezan unos broja telefona korisnika, i te uslove korisnik prihvata samom objavom oglasa i sam snosi odgovornost za sve što je objavio.
Ukoliko ne želite da objavite broj telefona javno, unesite nekoliko nula u polje za broj telefona.

Korištenjem mojkutak.net saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika koji uključuju adresu, korisničku šifru i pravo ime i prezime) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona mojkutak.net upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem mojkutak.net saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na mojkutak.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na mojkutak.net uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju mojkutak.net te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „moj kutak“ kao i svi ostali tekstovi, logotipi i navodi na web sajtu www.mojkutak.net su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača mojkutak.net, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, logotipa itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

mojkutak.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na mojkutak.net, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. mojkutak.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi mojkutak.net.

Član 6. Garancija

mojkutak.net ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice mojkutak.net svo vrijeme.

Član 7. Odgovornost

mojkutak.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice mojkutak.net
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice mojkutak.net
• informacija na stranici mojkutak.net
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici mojkutak.net
• postupaka korisnika mojkutak.net
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime mojkutak.net
• korištenja stranica koje nisu pod domenom www.mojkutak.net, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime mojkutak.net, kopirajući stranicu www.mojkutak.net vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu.

Oglašavač je saglasan:

• da objavom oglasa na mojkutak.net on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da mojkutak.net ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim mojkutak.net ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti mojkutak.net u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na mojkutak.net postaju vlasništvo mojkutak.net platforme.
• da osobe koje održavaju mojkutak.net kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

Vlasnici mojkutak.net sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.mojkutak.net bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem mojkutak.net, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja mojkutak.net i da ih u potpunosti prihvata.

Paketi pretplate za oglase

Vaša je dužnost da oglase koji su objavljeni pod pretplatničkim paketima podnesete u vremenskom roku koji je određen u tom paketu.
Ukoliko ne iskoristite broj oglasa predviđen pretplatničkim paketom u vremenskom roku koji je predviđen tim paketom, www.mojkutak.net vam neće refundirati novac niti vam duguje ikakve druge vidove nadoknade.
Molimo vas nemojte uplaćivati pretplatničke pakete ukoliko niste sigurni da li ćete moći iskoristiti ponuđeni broj oglasa u ponuđenom vremenskom periodu u tom paketu.